Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Katri Syvärinen Ky (aputoiminimi Elämän Flow)
Matti Tapion katu 1 G 24, 33720 Tampere, Suomi
Puhelin: +358 50 355 4044
Sähköposti: info [a] katrisyvarinen.fi

Katri Syvärinen Ky:n / Elämän Flow palvelujen käyttäjärekisteri

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden tietoja.

 1. Henkilötietojen käsittelyn perusta ja sen tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana; sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi käsitellään asiakasyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja siltä osin, kun se palvelun toimittamiseksi on tarpeen.

Rekisterissä käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyviä tietoja. Rekisterissä ei käsitellä henkilötunnuksia eikä alaikäisten henkilötietoja.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseen, mm. palvelujen toimittamiseen, palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen ja laskutukseen.

Tietojen säilyttämisen oikeusperuste on asiakassuhteen muodostama sopimus tai henkilön antama suostumus.

Ajantasainen lista kaikista Katri Syvärinen Ky:n tarjoamista palveluista on nähtävissä osoitteessa www.katrisyvarinen.fi.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Kieli

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi Katri Syvärinen Ky:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä sekä internet-sivujen kautta sähköpostilistalle ilmoittauduttaessa. Tietoja voidaan kerätä myös sähköpostitse.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta sähköpostilistalle. Sähköpostilistan ylläpitämiseen käytetään Flodesk-järjestelmää. Kunkin sähköpostilistalle lähetetyn tiedotteen yhteydessä vastaanottajan on mahdollista poistua listalta.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Katri Syvärinen Ky:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä, ketkä tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi

 • viranomaistoimien niin edellyttäessä
 • yhteistyökumppaneille, jotka tuottavat asiakkaalle sovittua palvelua (esim. majoituspalvelut)
 • edellä kohdassa 6. mainitussa tilanteessa
 1. Henkilötietojen säilytysaika

Sähköpostilistalta tiedot poistetaan pyydettäessä välittömästi.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostilla edellä kohdassa 1 mainitulle yhteishenkilölle. Pyynnöstä voidaan kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa 1. mainitulle yhteyshenkilölle.

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.7.2021.